SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Uttalande med anledning av Riksrevisionens effektivitetsgranskning av kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har i sin nuvarande organisation verkat i snart sex år. Under denna tid har Siun arbetat med att utveckla verksamheten för att bli så effektiv som möjligt. Siun anser att det är av stort värde att Riksrevisionen granskat verksamheten så att ytterligare underlag för utvecklingsarbetet kommer fram.

Avseende vissa av Riksrevisionens rekommendationer pågår det sedan tidigare ett arbete. Siun kommer nu analysera Riksrevisionens rekommendationer för att på bästa sätt omhänderta dessa i Siuns fortsatta verksamhetsutveckling.


Siun

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är den myndighet som har till uppgift att kontrollera att den försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut sker i enlighet med det av riksdagen och regeringen fastställda regelverket.

Siun ska även på enskilds begäran kontrollera om hans eller hennes meddelande har inhämtats i samband med signalspaning samt säkerställa att Försvarets radioanstalt endast ska få tillgång till de signalbärare för vilka Försvarsunderrättelsedomstolen medgivit tillstånd.

Siun är en nämndmyndighet som består av en nämnd som fattar myndighetens beslut och ett kansli som stödjer nämnden i dess arbete.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214