SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Begäran om kontroll

Siun ska, enligt 10 a § lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, på begäran från enskild kontrollera om hans eller hennes meddelande varit utsatta för signalspaning. Även företag eller organisationer kan begära kontroll.

Efter kontroll kommer den som begärt undersökningen att få besked om det förekommit någon otillbörlig signalspaning eller inte.

Om Siun finner belägg för otillbörlig signalspaning ska utöver information till den enskilda detta även anmälas till de myndigheter som ansvara för den fråga som är aktuell, exempelvis Datainspektionen, Justitiekanslern eller Riksåklagaren.

En begäran om kontroll ska ske skriftligt och vara undertecknad av den vars meddelande kontrollen avser. Kontrollen ska ske med utgångspunkt från de uppgifter som den enskilde förser Siun och som gör det möjligt att identifiera den enskildes kommunikation, t.ex. telefonnummer och e-postadresser. Begäran skickas till:

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 22 Kista

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214