SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Om Siun

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är en nämndmyndighet under regeringen som har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten så att den bedrivs i enlighet med lagar och förordningar.

Siuns nämnd kan ha högst sju ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena ska vara lagfarna med erfarenhet av tjänstgöring som domare. Övriga ledmöter nomineras av riksdagsgrupperna. Vid Siun finns ett kansli som stödjer nämndens arbete.

Siun är kontrollmyndighet enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten. I kontrollen av signalspaningen ska inspektionen särskilt granska sökbegrepp, förstöring och rapportering. Vidare ska Siun på enskilds begäran kontrollera om hans eller hennes meddelande har inhämtats i samband med signalspaning. Inspektionen utövar även rådighet över de signaler som teleoperatörer ska lämna till samverkanspunkter enligt 6 kap 19 a § lagen (2003:389). Rådigheten innebär att signalspaningsmyndigheten, FRA, endast ska få tillgång till de signalbärare för vilka tillstånd finns enligt lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Inspektionen fattar inga egna beslut i dessa frågor utan ska bara verkställa fattade beslut.

Siun ska även granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst samt enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs till stöd för Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och för att kartlägga yttre hot mot landet. Verksamheten regleras i huvudsak av följande lagar med tillhörande förordningar:

  • Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
  • Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
  • Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
  • Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
  • Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Den verksamhet som inspektionen ska granska bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.

Närmare om inspektionens uppgifter finns att läsa i Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214