SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Resultatet av en granskning

Om Siun inte gör någon annan bedömning än försvarsunderrättelsemyndigheterna i den aktuella granskningen avslutas granskningsärendet utan några vidare åtgärder.

Om Siun i sin kontrollverksamhet uppmärksammar omständigheter av principiell karaktär vilka inte är att betrakta som fel men ändå bör dokumenteras görs detta i en observation.

Om Siun uppmärksammar att en försvarsunderrättelsemyndighet inte följer lagstiftningen resulterar detta i en synpunkt. En synpunkt kan avse allt från behov av smärre justeringar i en myndighets styrdokument till allvarliga brister i försvarsunderrättelseverksamheten. Hur allvarligt Siun ser på de uppmärksammade felen framgår i respektive synpunkt. Siuns kontrollverksamhet kan även föranleda anmälan av omständigheter till JK, Riksåklagaren eller Integritetsskyddmyndigheten.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214