SIUN

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Uppgifter

 

Kontrollmyndighet enligt försvarsunderrättelselagen

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är kontrollmyndighet enligt försvarsunderrättelselagen. Siun har till uppgift att kontrollera att den försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut sker i enlighet med det av riksdagen och regeringen fastställda regelverket.

Tillbaka

Kontrollmyndighet enligt signalspaningslagen

Siun är kontrollmyndighet enligt signalspaningslagen. Lagen reglerar den signalspaning som bedrivs av Försvarets radioanstalt (FRA). Siun ska kontrollera att signalspaningslagen följs och särskilt granska sökbegrepp, förstöring och rapportering.

Siun utövar rådighet över de signaler som teleoperatörer lämnat till samverkanspunkter. Rådigheten innebär att FRA endast ska få tillgång till de signalbärare för vilka de fått tillstånd.

Granskning av sökbegrepp

FRA:s signalspaning kräver tillstånd. Försvarsunderrättelsedomstolen har till uppgift att besluta om FRA ska få tillstånd bedriva signalspaning. I ett tillstånd om signalspaning ska Försvarunderrättelsedomstolen ange bl.a. vilka sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som FRA får använda vid signalspaning.

Siuns uppgift är att granska FRA:s användning av sökbegrepp. En central del i kontrollen är att granska att FRA enbart använder sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är förenliga med de tillstånd för signalspaning som meddelats Försvarsunderrättelsedomstolen.

Kontrollerna genomförs genom att Siun gör ett urval från de sökbegrepp som används vid signalspaning. De utvalda sökbegreppen prövas sedan mot tillståndet.

Granskning av förstöring

I signalspaningslagen finns uttryckliga bestämmelser om när inhämtad information inte får bli föremål för vidare behandling utan omgående ska förstöras av FRA. Ett exempel på förstöringsskyldighet är när en upptagning eller uppteckning inhämtats och innehållet berör viss fysisk person som saknar betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten.   

Siun kontrollerar att FRA har vidtagit åtgärder för att leva upp till förstöringsskyldigheten. Kontrollen avser även i vilken utsträckning FRA utför förstöring.

Granskning av rapportering

Underrättelser (information) som inhämtats av FRA enligt signalspaningslagen ska rapporteras till myndigheter som utifrån sitt uppdrag har behov av informationen. Om uppgifter i en rapport berör en fysisk person, får rapporteringen endast avse förhållanden som är av betydelse för ändamålen med försvarsunderrättelseverksamheten. Ändamålen med försvarsunderrättelseverksamhet är att den ska bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik samt i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet.

Siuns kontroller avser i huvudsak den bedömning FRA gjort innan uppgifter om fysisk person har rapporterats. Vid granskning görs ett urval av underrättelserapporter. Urvalet avgränsas vanligtvis till rapportering från ett visst underrättelseområde under en bestämd tidsperiod.

Tillbaka

Granskning av personuppgiftsbehandling

Siun ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt enligt lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt.

Siuns granskningsuppgift inskränker inte Integritetsskyddmyndighetens övergripande tillsynsansvar utan utgör en särskild granskning i syfte att kompensera för enskildas begränsade möjligheter till insyn i personuppgiftebehandlingen inom försvarunderrättelseverksamheten. Siun anser därför att det primära syftet med uppgiften är att granska att behandlingen av enskilda personuppgifter följer regelverket.

Tillbaka

Följa tillämpningen av försvarsunderrättelselagen

Siun ska följa hur lagen- (2000:130) och förordningen- (2000:131) om förvarsunderrättelseverksamhet tillämpas.

I försvarsunderrättelselagen finns bestämmelser om bl.a. för vilka ändamål verksamheten får bedrivas, vad den består av, vilka metoder som huvudsakligen används och om internationellt sammarbete.

Förvarsunderrättelseverksamhetens ändamål är att den ska bedrivas till stöd för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. I verksamheten ingår också att medverka i svenskt internationellt säkerhetssamarbete.

I förvarsunderrättelseverksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning.

Siun granskar hur försvarunderrättelsemyndigheterna tillämpar de olika bestämmelserna, vilken verksamhet de bedriver med stöd av bestämmelserna och hur de genomför den. Siun tar sedan ställning till om myndigheterna tillämpat lagen på ett korrekt sätt.

Tillbaka

Granskning av att verksamheten följer den inriktning som är bestämd

Förvarsunderrättelseverksamhetens ändamål är att den ska bedrivas till stöd för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. I verksamheten ingår också att medverka i svenskt internationellt säkerhetssamarbete. Inom ramen för dessa ändamål ska regeringen bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inriktning. Inriktning bestäms genom regeringsbeslut.

Siun har till uppgift att kontrollera att försvarsunderrättelseverksamheten hos försvarsunderrättelsemyndigheterna bedrivs i enlighet med den inriktning som är bestämd av regeringen.

I försvarsunderrättelsemyndigheternas interna styrdokument framgår vilken försvarsunderrättelseverksamhet som respektive myndighet avser att bedriva. Genom granskning av styrdokumenten kan Siun kontrollera att regeringens inriktning följs.  

Tillbaka

Granskning av användandet av kvalificerade skyddsidentiteter

I propositionen 2005/06:149  om kvalificerad skyddsidentitet framgår att Siuns ska granska Försvarsmaktens användning av kvalificerade skyddsidentiteter.

En kvalificerad skyddsidentitet består av andra personuppgifter än de verkliga, som har förts in i statliga register och handlingar som t.ex. körkort. En skyddsidentitet kan bl.a. avse en tjänsteman som är anställd vid Försvarsmakten och har till uppgift att delta i inhämtning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Siun granskar att skyddsidentiteter inte används för annat än det som de är avsedda för. En viktig del i granskningen är att kontrollera Försvarsmaktens rutiner för uppföljning av användningen av skyddsidentiteter.

Tillbaka

Granskning av principer för rekrytering och utbildning

Siun har till uppgift att granska principer för rekrytering och utbildning av personal hos försvarsunderrättelsemyndigheterna.

Granskningen ska bl.a. avse att förvarsunderrättelsemyndigheterna ger sin personal utbildning i de regelverk som omgärdar verksamheten och att de anställda ges kunskap om skyddet för den personliga integriteten. Siun tittar inte på enskilda ärenden om personaltillsättning eller utbildning.

Granskningen utförs genom att myndigheterna redovisar hur de arbetar med rekrytering och utbildning och att Siun därefter tar ställning till om det är förenlig med de utgångspunkter som kommer till uttryck i olika förarbeten.

Tillbaka

 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA

Telefon: 08-555 045 50, Fax: 08-555 045 60, E-post: registrator@siun.se, Org.nr: 202100-6214